top of page

house on the blade / kuća na oštrici

 

Theatre work, a hybrid between dance, concert, drama and

music-theatre made in collaboration with dancer Silvia Marchig and stage director Marina Petković Liker. Piece was made in a search of one, common theatre language that will be represented by the space, body, sound, light, frame, rhythm, intensity, relationships, compassion, duality and self-being. Two performers on stage, percussionist and dancer, discuss in precise and surprisingly crude performative language full of sensuality while opening up spaces for emotional affects, tenderness and playfulness, as well from brutality and horror. Theatre performance that is followed like a precise scores of percussion concert in the synergy of sound, movement, color, smell, image - the house on the blade. 

Corner in the house, echo in the corner... dreamy...

 

Direction, staging and light design: Marina Petković Liker

Dance: Silvia Marchig

Music: Kaja Farszky

Costumes: Ana Fucijaš

Performance: Kaja Farszky and Silvia Marchig

Production: Student Centre Zagreb (University of Zagreb) – Culture of Change – Theater ITD, December 2016

 

more info on the web

Predstava je nastala iz inspiracije izvođačkim specifičnostima i kvalitetama umjetnica različitih izvedbenih medija te istraživanjem suglasja izvedbenih jezika glazbe, plesa i kazališta.

U potrazi za jednim, zajedničkim, kazališno-sinestezijskim jezikom, u ovoj predstavi prostor, tijelo, zvuk, svjetlo, kadar, ritam, intenziteti, odnosi, bivanje, suosjećanje, dvojnost i jednotnost uspostavljaju strukturu svijeta u kojem se tijelo i zvuk utiskuju jedno u drugo, u kojem se istovremeno događa zaziranje i prodiranje, strah i riskiranje, netrpeljivost i dubinsko suosjećanje i podržavanje. Dvije izvođačice na sceni, udaraljkašica i plesačica, razgovaraju suptilnim dramsko-izvedbenim jezikom punim osjetilnosti.

Slušati udaraljkaški (udarkaški?) koncert, gledati ples tijela u prostoru, doživjeti kazališnu predstavu....

U kući kut u kutu jeka. Snovito.

 

Autorski projekt Marine Petković Liker u suradnji s Kajom Farszky i Silvijom Marchig.

Režija, scena i svjetlo: Marina Petković Liker

Ples: Silvia Marchig

Glazba: Kaja Farszky

Kostimi: Ana Fucijaš

Izvedba: Kaja Farszky i Silvia Marchig

Produkcija: Studentski centar Sveučilišta u Zagrebu – Kultura promjene – TEATAR ITD, prosinac 2016.

MUSIC FOR ONE SUITCASE

 

Do we take suitcase on a journey or does the suitcase take us?

Is it to transfer its only purpose?

Can it carry the music?

What does one old suitcase hides inside?

Accompanied by music by Lucier, Smith, Cage, Rzewski, De Mey and Globokar, Kaja takes us through short story of instrumental theatre from the 70's till today. Kaja's new challenge is percussion concert with minimal number of instruments, inspired with everlasting destiny of assembly and disassembly, imbued with want to play a concert with instruments (or without) for just one suitcase. Her musical life characterizes many travels to three different continents with different suitcases. Packaging instruments and suitcases is Kaja's everyday life, and apart from her love to travel, along Croatian, Kaja speaks five more different languages. Although she regularly collaborates with other theatre and dance artists, this time Kaja is alone on the scene. She and one suitcase filled with music.

 

Concept and performance: Kaja Farszky

Stage design and lighting: Kaja Farszky

Music: Alvin Lucier Silver Streetcar for the Orchestra, Stuart Saunders Smith SONGS I-IX, John Cage ONE4, Frederic Rzewski To the Earth, Thierry De Mey Silence Must Be, Vinko Globokar Toucher 

Production: Student Centre Zagreb (University of Zagreb) – Culture of Change – Music Showroom, February 2015

 

more info on the web
 

GLAZBA ZA JEDAN KOVČEG

 

Vodimo li kovčeg na putovanje ili on vodi nas?

Da li mu je svrha da samo prenosi?

Može li nositi glazbu?

Što sve u sebi skriva jedan stari kovčeg?

 

Uz glazbu Alvina Luciera, Stuarta S. Smitha, Johna Cagea, Frederica Rzewskog, Thierryja De Meya i Vinka Globokara, Kaja Farszky vodi nas kroz kratku priču instrumentalnog teatra od 70ih godina pa sve do danas. Udaraljkaški koncert s minimalnim instrumentarijem novi je Kajin izazov, inspiriran vječitom sudbinom sastavljanja i rastavljanja, a prožet željom odsvirati koncert s instrumentima (ili bez njih) za samo jedan kovčeg. Njen glazbeni život obilježila su mnoga putovanja na tri kontinenta s raznim kovčezima. Pakiranje instrumenata i kovčega joj je svakodnevnica, a osim što voli putovati, uz hrvatski govori i pet jezika. Iako redovito surađuje s brojnim glazbenim, kazališnim i plesnim umjetnicima, ovoga puta na sceni je sama. Ona i jedan kovčeg pun glazbe!

 

Koncept i izvedba: Kaja Farszky

Scena i svjetla: Kaja Farszky

Glazba:  Alvin Lucier Silver Streetcar for the Orchestra, Stuart Saunders Smith SONGS I-IX, John Cage ONE4, Frederic Rzewski To the Earth, Thierry De Mey Silence Must Be, Vinko Globokar Toucher 

Produkcija: Muzički salon Kulture promjene SC-a, veljača 2015.

PLANET 8 ALIAS OPERACIJA NEPTUN

 

Theatre suite for ensemble and (self-) reflectioncomposed by Croatian composer Mirela Ivičević. A child of mixed marriage of critical and sound experience of the world. Close relative of Maurizio Kagel’s instrumental theatre and archetypal Neptune, sound as a means of expression is most commonly associated with. Recycling fellow, it uses everything it sees and hears, it is tolerant and does not censor. It does not save, it questions everything that it gets hold of, even the one in whose mental galaxy it was born. It is a natural habitat of musicians who are not afraid of reality, but who, in search of subversive power of music, use the fragments of reality and existing musical instruments to build a new audio-visual world. That world is confusing, upsetting, encouraging and it makes us laugh: at the same time it is a mirror of a not-always-ideal reality, but also of the inexhaustible source of possibilities of its transformation.

 

Concept, music and text: Mirela Ivičević

Stage Movement Advisor: Petra Hrašćanec

Lighting design: Bojan Gagić

Stage manager & dramaturgical advisor: Vedran Hleb

Producer: Davorka Begović

Performers: Kaja Farszky (percussion), Goran Jurković (saxophone), Dunja Kobas (violin, voice), Marija Lešaja (soprano)

Production: Student Centre Zagreb (University of Zagreb) – Culture of Change – Music Showroom

 

more info on the web

Scenska suita za ansambl i (samo)refleksiju hrvatske skladateljice Mirele Ivičević.

Dijete miješanog braka kritičkog i zvučnog doživljaja svijeta. Bliski srodnik instrumentalnog teatra Maurizia Kagela i arhetipskog Neptuna za kojeg se zvuk kao izražajno sredstvo najčešće vezuje. Reciklirajući svat, služi se svime što vidi i čuje, tolerantan, ne cenzurira. Ne štedi, preispituje sve što mu dođe pod ruku, pa i onog tj. onu u čijoj je misaonoj galaksiji nastao. Prirodno je stanište glazbenika koji se zbilje ne boje, već u potrazi za subverzivnom snagom glazbe, od krhotina zbilje i postojećih glazbenih elemenata grade novi zvučno-vizualni svijet. Taj svijet zbunjuje, uznemiruje, nasmijava i hrabri: istovremeno je zrcalo ne uvijek idealne stvarnosti, ali i neiscrpnog izvora mogućnosti njezinog preoblikovanja.

 

Koncept, glazba i tekst: Mirela Ivičević

Savjetnica za scenski pokret: Petra Hrašćanec

Oblikovanje svjetla: Bojan Gagić

Inspicijent i dramaturški savjetnik: Vedran Hleb

Producentica: Davorka Begović

Izvođači: Kaja Farszky (udaraljke), Goran Jurković (saksofon), Dunja Kobas (violina, glas), Marija Lešaja (sopran)

Produkcija: Studentski centar Sveučilišta u Zagrebu – Kultura promjene – Muzički salon

  • Facebook Clean Grey
  • Vimeo Clean Grey
  • SoundCloud Clean Grey
bottom of page